Funded by the European Union.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

هذا المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Tanımlar:

 • Kişisel Veri:6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve anılan Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmeliklerde kişisel veri olarak tanımlanan her türlü bilgiyi, 
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • EU Scholarships for Perspective Students (ESPS): (Kısaca “ESPS Projesi” olarak anılacaktır): Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ESPS Proje Ofisi Emniyet Mahallesi Abant Sokak No:10/2 E blok kat:9 oda:916 Yenimahalle/Ankara adresinde mukim AB destekli hibe projesi.
 • Veri İşleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri Sorumlusu:Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu,

Kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, ESPS Projesi tarafından, KVKK hükümlerine uygun olarak aşağıda açıklanan çerçevede değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplanma Yöntemi ve Aktarımı

Kişisel verileriniz ESPS Projesi olarak sunduğumuz hizmetlerin yasal çerçevede sunulabilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin uygulanması, ESPS Projesinin meşru menfaati ile sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile açık rızanız kapsamında edinilir. ESPS projesi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve tarafımızca paylaşılan kişisel verilerinizin yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, saklanacak, yeniden düzenlenecek ve kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacaktır. Kişisel verilerinizin ayrıca KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. Kişisel verileriniz; başta kimlik bilgileri (adı, soyadı, TC kimlik numarası vb.) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, taşınmaz mülkiyet bilgileri, bursiyerlerimize ait okul ve not bilgileri, gelir bilgileri, aile durum bilgileri, sağlık bilgileri ile fotoğraf ve görüntü gibi bilgileri ifade etmektedir. Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya sosyal medya mecraları gibi kanallar aracılığıyla toplanarak; ESPS Projesinin kuruluş amaçları doğrultusunda yürütülen iş ve işlemlerimizde kullanılmak üzere gerekli olduğu takdirde başvuruculara, bursiyerlere ve katılımcılara ulaşılması, iletişime geçilmesi, bursiyerlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, bursiyerlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yönlendirmelerin yapılması, istatistiki bilgilerin hazırlanması, faaliyetlerin yerine getirilmesi, sürdürülebilmesi, geliştirilmesi, her türlü bildirimde bulunulması, tanzim edilen veya edilecek sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, güvenliğin sağlanması, tarafınıza daha iyi ve daha güvenilir hizmet verilebilmesi ve hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen şartlar ve amaçlar dâhilinde işlenmektedir.

Veri Sahibinin Hakları

Veriler yasal sürelere tabi olarak AHBV Üniversitesi veri tabanlarımızda tamamen ya da kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilmekte olup bulut ortamında ve fizikî olarak muhafaza edilmektedir. Toplanan tüm bilgiler hakkında KVKK’nın 11. maddesi gereği esps@hbv.edu.tr adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış elektronik posta göndererek ya da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ESPS Proje Ofisi Emniyet Mahallesi Abant Sokak No:10/2 E blok kat:9 oda:916 Yenimahalle/Ankara adresine şahsen veya ıslak imzalı dilekçeniz ile başvurarak kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Başvurunuz, hangi hakkınızı kullanmayı talep ettiğinizi açık ve anlaşılır bir dille ifade etmeniz halinde, talebinizin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ESPS Projesi için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Başvurunuz hakkında sizinle iletişime geçmek ve talep edilen bilgi hakkında sehven üçüncü kişilere bilgi verilmesini önlemek amacıyla, başvurunuzda kimlik ve adres bilgilerinizle birlikte kimliğinizi doğrulamaya yarar belgelerin de eklenmesi önem arz etmektedir.

Bağlantılı Linkler:

6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6698&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 
https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24038&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

PRIVACY POLICY FOR WEBSITES MANAGED BY THE EUROPEAN COMMISSION
https://commission.europa.eu/privacy-policy-websites-managed-european-commission_en

EUROPEAN UNION DATA PROTECTION COOKIE POLICY
https://www.eeas.europa.eu/eeas/cookie-policy_en